Skip to main content
27 10 2016 | 10:56

Το πλήρες κείμενο της εμπορικής συμφωνίας Ε.Ε. και Καναδά (CETA) - τι αναφέρει για την φέτα

Το πλήρες κείμενο της εμπορικής συμφωνίας Ε.Ε. και Καναδά (CETA) - τι αναφέρει για την φέτα

Από τις 18 Οκτωβρίου ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί η πρόταση της απόφασης του Συμβουλίου της Ε.Ε. "για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου". Ουσιαστικά πρόκειται για το τελικό κείμενο που έχει διαμορφωθεί για να επικυρωθεί στη συνέχεια από τα κοινοβούλια των κρατών-μελών.

Η γραφειοκρατία της Ε.Ε. μάλιστα, σκαρφίστηκε ένα τέχνασμα και το σύνολο του κειμένου της συμφωνίας το δημοσίευσε στο πρώτο Παράρτημα και όχι στο βασικό κείμενο του κανονισμού COM (2016) 444.

Βασικό

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2 (1ο μέρος)

Παράρτημα 2 (2ο μέρος)

Παράρτημα 2 (3ο μέρος)

Παράρτημα 3

Παράρτημα 4

Παράρτημα 5

Παράρτημα 6

Παράρτημα 7

Παράρτημα 8 (1ο μέρος)

Παράρτημα 8 (2ο μέρος)

Παράρτημα 8 (3ο μέρος)

Παράρτημα 9 (1ο μέρος)

Παράρτημα 9 (2ο μέρος)

Παράρτημα 9 (3ο μέρος)

Παράρτημα 10

Η αναφορές στη φέτα βρίσκονται σε υποσημειώσεις με αστερίσκους και είναι το μόνο προϊόν για το οποίο υπάρχουν υποσημειώσεις στο κείμενο, καθιστώντας ακόμα πιο δύσκολη την ανάγνωση των διατάξεων που αφορούν τη φέτα.

ΑΡΘΡΟ 20.19

Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων που απαριθμούνται στο παράρτημα 20-A

1. Αφού εξετάσει τις γεωγραφικές ενδείξεις του άλλου μέρους, κάθε μέρος τις προστατεύει σύμφωνα με το επίπεδο προστασίας που προβλέπεται στο παρόν υποτμήμα.

2. Κάθε μέρος παρέχει στους ενδιαφερόμενους τα νόμιμα μέσα ώστε να αποτρέπουν:

α) τη χρήση γεωγραφικής ένδειξης του άλλου μέρους η οποία απαριθμείται στο παράρτημα 20-A για προϊόν που εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων η οποία προσδιορίζεται στο παράρτημα 20-A για την εν λόγω γεωγραφική ένδειξη και που:

i) δεν κατάγεται από τον τόπο καταγωγής που προσδιορίζεται στο παράρτημα 20-A για την εν λόγω γεωγραφική ένδειξη· ή

ii) δεν κατάγεται από τον τόπο καταγωγής που προσδιορίζεται στο παράρτημα 20-A για την εν λόγω γεωγραφική ένδειξη, αλλά δεν έχει παραχθεί ή κατασκευαστεί σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κανονιστικές ρυθμίσεις του άλλου μέρους που θα ίσχυαν αν το προϊόν προοριζόταν για κατανάλωση στο άλλο μέρος·

β) τη χρήση οποιουδήποτε μέσου για την περιγραφή ή την παρουσίαση ενός αγαθού, με το οποίο δηλώνεται ή υπονοείται ότι το εν λόγω αγαθό κατάγεται από γεωγραφική περιοχή που δεν συμπίπτει με τον πραγματικό τόπο καταγωγής του, κατά τρόπο που το κοινό σχηματίζει εσφαλμένη αντίληψη όσον αφορά τη γεωγραφική καταγωγή του αγαθού· και

γ) κάθε άλλη χρήση που συνιστά πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού κατά την έννοια του άρθρου 10α της σύμβασης των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας (1967), η οποία υπογράφηκε στη Στοκχόλμη στις 14 Ιουλίου 1967.

3. Η προστασία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) παρέχεται ακόμη και όταν αναφέρεται η πραγματική καταγωγή του προϊόντος ή όταν η γεωγραφική ένδειξη χρησιμοποιείται σε μετάφραση ή συνοδεύεται από εκφράσεις όπως «είδος», «τύπος», «στυλ», «απομίμηση» ή παρόμοιες εκφράσεις.

4. Κάθε μέρος μεριμνά για την επιβολή του νόμου μέσω διοικητικών πράξεων, στον βαθμό που προβλέπεται από τη νομοθεσία του, ώστε να απαγορεύει την παραγωγή, την παρασκευή, τη συσκευασία, την επισήμανση, την πώληση ή την εισαγωγή ή τη διαφήμιση τροφίμων κατά τρόπο αναληθή, παραπλανητικό, απατηλό ή ικανό να δημιουργήσει εσφαλμένη εντύπωση ως προς την καταγωγή τους.

5. Σύμφωνα με την παράγραφο 4, κάθε μέρος προβλέπει τη θέσπιση διοικητικών πράξεων σε σχέση με καταγγελίες που αφορούν την επισήμανση προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασής τους, κατά τρόπο αναληθή, παραπλανητικό, απατηλό ή ικανό να δημιουργήσει εσφαλμένη εντύπωση ως προς την καταγωγή τους.

6. Η καταχώριση εμπορικού σήματος που περιέχει ή αποτελείται από γεωγραφική ένδειξη του άλλου μέρους η οποία απαριθμείται στο παράρτημα 20-A απορρίπτεται ή ακυρώνεται, αυτεπαγγέλτως, εάν το επιτρέπει η νομοθεσία ενός μέρους ή κατόπιν αιτήματος ενδιαφερομένου, όσον αφορά ένα προϊόν που εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων που προσδιορίζεται στο παράρτημα 20-A για την εν λόγω γεωγραφική ένδειξη και το οποίο δεν κατάγεται από τον τόπο καταγωγής που προσδιορίζεται στο παράρτημα 20-A για την εν λόγω γεωγραφική ένδειξη.

7. Καμία υποχρέωση βάσει του παρόντος υποτμήματος δεν υφίσταται για την προστασία γεωγραφικών ενδείξεων που δεν προστατεύονται ή παύουν να προστατεύονται στον τόπο καταγωγής τους, ή οι οποίες έχουν περιέλθει σε αχρησία στον εν λόγω τόπο. Αν μια γεωγραφική ένδειξη ενός μέρους η οποία απαριθμείται στο παράρτημα 20-A παύσει να προστατεύεται στον τόπο καταγωγής της ή περιέλθει σε αχρησία στον εν λόγω τόπο, το εν λόγω μέρος ενημερώνει σχετικά το άλλο μέρος και ζητά ακύρωση.

ΑΡΘΡΟ 20.20

Ομώνυμες γεωγραφικές ενδείξεις

1. Σε περίπτωση ομώνυμων γεωγραφικών ενδείξεων των μερών για προϊόντα που εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία προϊόντων, κάθε μέρος καθορίζει τους πρακτικούς όρους υπό τους οποίους οι εν λόγω ομώνυμες ενδείξεις θα διαφοροποιούνται μεταξύ τους, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της ισότιμης μεταχείρισης των σχετικών παραγωγών και αποφυγής της παραπλάνησης των καταναλωτών.

2. Όταν ένα μέρος, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τρίτη χώρα, προτείνει την προστασία γεωγραφικής ένδειξης με την οποία επισημαίνεται ένα προϊόν καταγωγής της εν λόγω τρίτης χώρας, εάν η ένδειξη αυτή είναι ομώνυμη με γεωγραφική ένδειξη του άλλου μέρους που απαριθμείται στο παράρτημα 20-A και εάν το προϊόν αυτό εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων που προσδιορίζεται στο παράρτημα 20-A για την ομώνυμη γεωγραφική ένδειξη του άλλου μέρους, το άλλο μέρος ενημερώνεται και του δίνεται η ευκαιρία να υποβάλει τις παρατηρήσεις του προτού η γεωγραφική ένδειξη τεθεί υπό προστασία.

ΑΡΘΡΟ 20.21

Εξαιρέσεις

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 20.19 παράγραφοι 2 και 3, ο Καναδάς δεν υποχρεούται να παρέχει στους ενδιαφερόμενους τα νόμιμα μέσα ώστε να αποτρέπουν τη χρήση των όρων που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος 20-A και προσδιορίζονται με έναν αστερίσκο28, όταν η χρήση των όρων αυτών συνοδεύεται από εκφράσεις όπως «είδος», «τύπος», «στυλ», «απομίμηση» ή παρόμοιες εκφράσεις και γίνεται σε συνδυασμό με ευανάγνωστη και ορατή ένδειξη της γεωγραφικής προέλευσης του σχετικού προϊόντος.

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 20.19 παράγραφοι 2 και 3, η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος 20-A και προσδιορίζονται με έναν αστερίσκο29 δεν εμποδίζει τη χρήση στο έδαφος του Καναδά οποιασδήποτε από αυτές τις ενδείξεις από πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των διαδόχων ή των εκδοχέων τους, τα οποία έχουν κάνει εμπορική χρήση των εν λόγω ενδείξεων όσον αφορά προϊόντα που εμπίπτουν στην κατηγορία «τυριά» πριν από τις 18 Οκτωβρίου 2013.

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 20.19 παράγραφοι 2 και 3, η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος 20-A και προσδιορίζεται με δύο αστερίσκους δεν εμποδίζει τη χρήση αυτής της ένδειξης από πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των διαδόχων ή των εκδοχέων τους, τα οποία έχουν κάνει εμπορική χρήση των ενδείξεων όσον αφορά προϊόντα που εμπίπτουν στην κατηγορία «νωπά, κατεψυγμένα και μεταποιημένα κρέατα» επί τουλάχιστον πέντε έτη πριν από τις 18 Οκτωβρίου 2013. Για κάθε άλλο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διαδόχων ή των εκδοχέων του, το οποίο έχει κάνει εμπορική χρήση των εν λόγω ενδείξεων όσον αφορά προϊόντα που εμπίπτουν στην κατηγορία «νωπά, κατεψυγμένα και μεταποιημένα κρέατα» για λιγότερο από πέντε έτη πριν από τις 18 Οκτωβρίου 2013, ισχύει μεταβατική περίοδος πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου κατά την οποία δεν εμποδίζεται η χρήση των παραπάνω ενδείξεων.

4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 20.19 παράγραφοι 2 και 3, η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος 20-A και προσδιορίζονται με τρεις αστερίσκους δεν εμποδίζει τη χρήση αυτών των ενδείξεων από πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των διαδόχων ή των εκδοχέων τους, τα οποία έχουν κάνει εμπορική χρήση των εν λόγω ενδείξεων όσον αφορά προϊόντα που εμπίπτουν στις κατηγορίες «κρέατα διατηρημένα με ξηρή μέθοδο» και «τυριά» επί τουλάχιστον δέκα έτη πριν από τις 18 Οκτωβρίου 2013. Για κάθε άλλο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διαδόχων ή των εκδοχέων του, το οποίο έχει κάνει εμπορική χρήση των εν λόγω ενδείξεων όσον αφορά προϊόντα που εμπίπτουν στις κατηγορίες «κρέατα διατηρημένα με ξηρή μέθοδο» και «τυριά» για λιγότερο από δέκα έτη πριν από τις 18 Οκτωβρίου 2013, ισχύει μεταβατική περίοδος πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου κατά την οποία δεν εμποδίζεται η χρήση των παραπάνω ενδείξεων.

5. Όταν έχει γίνει αίτηση έκδοσης ή καταχώριση εμπορικού σήματος καλή τη πίστει, ή σε περίπτωση απόκτησης δικαιωμάτων για ένα εμπορικό σήμα μέσω της χρήσης του καλή τη πίστει, σε ένα μέρος πριν από την ημερομηνία εφαρμογής που ορίζεται στην παράγραφο 6, τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος υποτμήματος στο εν λόγω μέρος δεν θίγουν τη δυνατότητα καταχώρισης ή την ισχύ της καταχώρισης του εμπορικού σήματος ή το δικαίωμα χρήσης του, με βάση το σκεπτικό ότι το εν λόγω εμπορικό σήμα είναι πανομοιότυπο ή παρεμφερές με συγκεκριμένη γεωγραφική ένδειξη.

6. Για τους σκοπούς της παραγράφου 5, η ημερομηνία εφαρμογής είναι:

α) σε σχέση με γεωγραφική ένδειξη που απαριθμείται στο παράρτημα 20-A κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας, η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος υποτμήματος· ή

β) σε σχέση με γεωγραφική ένδειξη που προστίθεται στο παράρτημα 20-A μετά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 20.22, η ημερομηνία κατά την οποία προστίθεται η γεωγραφική ένδειξη.

7. Εάν η μετάφραση μιας γεωγραφικής ένδειξης είναι πανομοιότυπη με όρο που χρησιμοποιείται συνήθως στην καθομιλουμένη και αποτελεί την κοινή ονομασία ενός προϊόντος στο έδαφος ενός μέρους, ή εάν η γεωγραφική ένδειξη δεν είναι πανομοιότυπη αλλά περιέχει έναν τέτοιον όρο, οι διατάξεις του παρόντος υποτμήματος δεν θίγουν το δικαίωμα ενός προσώπου να χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο σε σχέση με το εν λόγω προϊόν στο έδαφος αυτού του μέρους.

8. Καμία διάταξη δεν εμποδίζει τη χρήση στο έδαφος ενός μέρους, σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν, της κοινής ονομασίας μιας φυτικής ποικιλίας ή φυλής ζώων που συναντάται στο έδαφος του εν λόγω μέρους κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος υποτμήματος.

9. Ένα μέρος δύναται να θεσπίζει ρύθμιση σύμφωνα με την οποία οι αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει του παρόντος υποτμήματος σε σχέση με τη χρήση ή την καταχώριση ενός εμπορικού σήματος πρέπει να έχουν παραληφθεί εντός πενταετίας είτε από τη στιγμή που η αντικανονική χρήση της προστατευόμενης ένδειξης έγινε ευρέως γνωστή στο εν λόγω μέρος, είτε από την ημερομηνία καταχώρισης του εμπορικού σήματος στο εν λόγω μέρος, εφόσον το εμπορικό σήμα έχει δημοσιευθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, σε περίπτωση που η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη της ημερομηνίας κατά την οποία η αντικανονική χρήση του σήματος έγινε ευρέως γνωστή στο εν λόγω μέρος, υπό την προϋπόθεση ότι η γεωγραφική ένδειξη δεν χρησιμοποιείται ή δεν έχει καταχωριστεί κακή τη πίστει.

10. Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος δεν θίγουν με κανέναν τρόπο το δικαίωμα ενός προσώπου να χρησιμοποιεί, στο πλαίσιο της εμπορικής του δραστηριότητας, το όνομά του ή το όνομα του προκατόχου του στην επιχείρηση, εκτός αν το όνομα αυτό χρησιμοποιείται κατά τρόπο που παραπλανά το κοινό.

11. α) Οι διατάξεις του παρόντος υποτμήματος δεν θίγουν το δικαίωμα ενός προσώπου να χρησιμοποιεί ή να καταχωρίζει στον Καναδά ένα εμπορικό σήμα που περιέχει ή αποτελείται από οποιονδήποτε από τους όρους που απαριθμούνται στο μέρος A του παραρτήματος 20-Β· και

β) το στοιχείο α) δεν ισχύει για τους όρους που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος 20-Β σε σχέση με οποιαδήποτε χρήση που θα μπορούσε να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά τη γεωγραφική καταγωγή των αγαθών.

12. Η χρήση στον Καναδά των όρων που απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματος 20-Β δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος υποτμήματος.

13. Στους εκδοχείς που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 4 δεν μεταβιβάζεται το δικαίωμα να χρησιμοποιούν μια γεωγραφική ένδειξη από μόνη της.

Υποσημειώσεις

28 - Για λόγους σαφήνειας, διευκρινίζεται ότι η παρούσα παράγραφος ισχύει και για τον όρο «φέτα».29 - Για λόγους σαφήνειας, διευκρινίζεται ότι η παρούσα παράγραφος ισχύει και για τον όρο «φέτα».

Πέτρος Αλεξανδρής