Skip to main content
23 08 2016 | 14:02

Ο ΠΟΕ δικαιώνει την Ευρώπη έναντι του ρωσικού εμπάργκο στο χοιρινό κρέας

Ο ΠΟΕ δικαιώνει την Ευρώπη έναντι του ρωσικού εμπάργκο στο χοιρινό κρέας

Ειδική ομάδα του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) κήρυξε στις 19 Αυγούστου παράνομη τη ρωσική απαγόρευση εισαγωγών ζώντων χοίρων, νωπού χοιρινού κρέατος και άλλων προϊόντων χοίρων από την ΕΕ υπό το πρίσμα των κανόνων του διεθνούς εμπορίου.

Η απόφαση αφορά απαγόρευση που επέβαλε η Ρωσία στις αρχές του 2014 λόγω περιορισμένου αριθμού κρουσμάτων αφρικανικής πανώλης των χοίρων (ΑΠΧ) σε περιοχές της ΕΕ κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Η ειδική ομάδα του ΠΟΕ αναγνώρισε ότι η άρνηση της Ρωσίας να δεχτεί εισαγωγές ορισμένων προϊόντων της ΕΕ και να προσαρμόσει τα πιστοποιητικά εισαγωγής ΕΕ-Ρωσίας αντιστοίχως ισοδυναμεί με απαγόρευση των εισαγωγών από ολόκληρη την ΕΕ. Το εν λόγω μέτρο δεν βασίζεται στα σχετικά διεθνή πρότυπα και παραβιάζει τους κανόνες της συμφωνίας του ΠΟΕ για την εφαρμογή μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (συμφωνία ΥΦΠ). Επιμέρους ρωσικές απαγορεύσεις εισαγωγών από την Πολωνία, τη Λιθουανία και την Εσθονία έτυχαν της ίδιας κριτικής από την ειδική ομάδα.

Η απόφαση στέλνει ισχυρό μήνυμα προς τη Ρωσία, καθώς και σε όλα τα μέλη του ΠΟΕ, όσον αφορά την υποχρέωσή τους να σέβονται τα διεθνή πρότυπα, ειδικότερα, εν προκειμένω, την αρχή της περιφερειοποίησης (βάσει της οποίας επιτρέπεται το εμπόριο από επιμέρους περιοχές μιας χώρας που αναγνωρίζεται ως απαλλαγμένη από παράσιτα ή νόσους, ακόμη και αν η υγειονομική κατάσταση στην υπόλοιπη χώρα δεν είναι ευνοϊκή) και την απαίτηση να διενεργείται αξιολόγηση των κινδύνων βάσει επιστημονικών στοιχείων. Η ειδική ομάδα του ΠΟΕ υπογράμμισε ότι τα μέλη του ΠΟΕ μπορούν να ασκούν το δικαίωμά τους να καθορίζουν τα κατάλληλα επίπεδα υγειονομικής προστασίας και να περιορίζουν τις εισαγωγές αντιστοίχως για υγειονομικούς λόγους μόνον όταν αυτό γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ.

Η ΕΕ διαθέτει ένα από τα πλέον αποτελεσματικά παγκοσμίως συστήματα υγείας των ζώων και ασφάλειας των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων υψηλών επιπέδων ανίχνευσης και αυστηρών κανόνων διαχείρισης των κινδύνων. Η απόφαση που εκδόθηκε σήμερα επιβεβαιώνει ότι τα μέτρα που έλαβε η Ρωσία κατά της ΕΕ έχουν ελάχιστη σχέση με οιουσδήποτε πραγματικούς κινδύνους στον τομέα της υγιεινής ή της υγείας. Τα προϊόντα της ΕΕ είναι ασφαλή και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ανάγκη διατήρησης αδικαιολόγητων περιορισμών στις εισαγωγές από οποιαδήποτε χώρα.

Για τα περισσότερα από τα προϊόντα που εξετάστηκαν στην παρούσα υπόθεση, το εμπόριο εξακολουθεί να περιορίζεται από απαγόρευση η οποία επιβλήθηκε από τη Ρωσία για πολιτικούς λόγους στα γεωργικά προϊόντα διατροφής της ΕΕ τον Αύγουστο του 2014. Ωστόσο, τα πορίσματα της ειδικής ομάδας του ΠΟΕ έχουν συστημική σημασία, δεδομένου ότι υπενθυμίζουν στη Ρωσία τις διεθνείς υποχρεώσεις της και το γεγονός ότι αυτές δεν μπορούν να αγνοούνται κατά το δοκούν.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις διαδικασίες του ΠΟΕ για να εξασφαλίζει ότι οι κανόνες του διεθνούς εμπορίου γίνονται σεβαστοί στην πράξη. Πράγματι, η επίλυση των διαφορών στο πλαίσιο του ΠΟΕ παραμένει το καλύτερο μέσο για την αντιμετώπιση σημαντικών εμπορικών φραγμών και, ως εκ τούτου, για την αύξηση της ασφάλειας δικαίου και της προβλεψιμότητας για το εμπόριο.

Η προστατευτική στάση της Ρωσίας επηρεάζει ευρύ φάσμα άλλων τομέων της οικονομίας. Κατά το πρόσφατο παρελθόν, η ΕΕ κίνησε διαδικασίες στον ΠΟΕ για σειρά εμπορικών φραγμών που επέβαλε η Ρωσία, όπως τέλη ανακύκλωσης στα αυτοκίνητα, ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο χαρτί και άλλα προϊόντα, καθώς και δασμούς αντιντάμπινγκ στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

Προσφυγή κατά της έκθεσης της ειδικής ομάδας μπορεί να ασκηθεί εντός 60 ημερών. Εάν δεν ασκηθεί προσφυγή εντός της εν λόγω προθεσμίας, η έκθεση θα εγκριθεί και η Ρωσία θα υποχρεούται να συμμορφωθεί με τη σύσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Αίτημα της ΕΕ για απόφαση του ΠΟΕ

Τα μέτρα ελέγχου της ΕΕ για την αφρικανική πανώλη των χοίρων

Υπόθεση ενώπιον του ΠΟΕ σχετικά με ρωσική απαγόρευση εισαγωγής χοιρινού κρέατος

Κανόνες επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ