Skip to main content
16 02 2015 | 09:16

Πονοκέφαλος η επιστροφή των 150 εκατ. ευρώ από τα δάνεια Κοντού

Πονοκέφαλος η επιστροφή των 150 εκατ. ευρώ από τα δάνεια Κοντού

Από πτωχευμένους συνεταιρισμούς ή από νέες διοικήσεις, που μετέτρεψαν τις παλιές ΕΑΣ σε συνεταιρισμούς θα πρέπει να ζητήσει η κυβέρνηση την επιστροφή των χρημάτων, κυρίως τόκων δανείων, με τα οποία παράνομα επιδότησε το 2008 ο τότε υπουργός Γεωργίας, Αλέξανδρος Κοντός. Συνολικά είχαν δοθεί σε άτοκα δάνεια περίπου 150 εκατ. ευρώ, από τα οποία ένα μέρος έχει εξοφληθεί, αλλά πολλά είτε είναι ανεξόφλητα και έχουν «περάσει» στην «κακή» Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, είτε έχουν ρυθμιστεί, με επιμήκυνση και έντοκα στην Τράπεζα Πειραιώς. Όμως από όλα αυτά τα ποσά και τους δεκάδες συνεταιρισμούς που επωφελήθηκαν από αυτά, θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός ως εξής:

  • Ποιοι συνεταιρισμοί πτώχευσαν και ποιοι όχι
  • Ποιοι έχουν εξοφλήσει και ποιοι όχι
  • Ποιοι πρέπει να επιστρέψουν ποσά από τόκους και ποιοι τους έχουν πληρώσει με βάση καινούρια ρύθμιση-παράταση
  • Ποιοι δεν μπόρεσαν ποτέ να πληρώσουν και αν, ενδεχομένως, κατέβαλε το αντίστοιχο ποσό το Ελληνικό Δημόσιο στην Τράπεζα.

Το πρόβλημα, βεβαίως, προκύπτει μετά την οριστική απόρριψη της αίτησης για αναίρεση της απόφασης της Κομισιόν για ανάκτηση των ενισχύσεων ύψους 150 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκαν στους σιτοπαραγωγικούς συνεταιρισμούς την περίοδο 2008 και ως εκ τούτου η Ελλάδα πρέπει να ανακτήσει την παράνομη ενίσχυση, σύμφωνα με πληροφόρηση από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έγινε γνωστή την προηγούμενη Παρασκευή.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο με τη διάταξή του της 5ης Φεβρουαρίου 2015 το Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση αναιρέσεως της Ελλάδας η οποία πρέπει να ανακτήσει την παράνομη ενίσχυση.

Το ιστορικό

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση της 25ης Ιανουαρίου 2012, η Επιτροπή επέβαλε στην Ελλάδα να ανακτήσει τις ενισχύσεις που είχε χορηγήσει το 2008 στους παραγωγούς δημητριακών και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς που συγκεντρώνουν δημητριακά. Οι ενισχύσεις αυτές αφορούσαν, αφενός, επιδότηση επιτοκίου και, αφετέρου, εγγύηση του Δημοσίου σε ποσοστό 100% για δάνεια συνολικού ποσού 150 εκατομμυρίων ευρώ. Διευκρινίζεται ότι κρατική ενίσχυση συνιστά όχι το συνολικό ποσό του δανείου, αλλά μόνον η επιδότηση επιτοκίου και η εγγύηση του Δημοσίου για το δάνειο.

Κατά τις ελληνικές αρχές, η πλεονάζουσα παραγωγή αραβοσίτου και σίτου οδήγησε σε πτώση των τιμών το 2008. Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα ελάχιστο εισόδημα στους γεωργούς, χορηγήθηκαν με διάφορες υπουργικές αποφάσεις δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου σε ποσοστό 100% και επιδότηση επιτοκίου προς 57 ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών (ΕΑΣ), συνολικού ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα δάνεια προορίζονταν να διατεθούν στους παραγωγούς για τις ποσότητες δημητριακών που οι ΕΑΣ είχαν αγοράσει ή παραλάβει κατά τη διάρκεια του 2008. Οι τιμές των δημητριακών που καθόρισε η Ελλάδα αντιστοιχούσαν στις τιμές που χρησιμοποιούνταν για τον υπολογισμό των προκαταβολών που θα καταβάλλονταν στους γεωργούς δυνάμει της δανειακής συμβάσεως. Η Επιτροπή εκτίμησε ότι τα δάνεια αυτά συνεπάγονταν επιλεκτικό πλεονέκτημα που δημιουργούσε στρέβλωση του ανταγωνισμού και επηρέαζε τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών.

Η Ελλάδα προσέφυγε στο Γενικό Δικαστήριο ζητώντας την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής. Με απόφαση όμως της 9ης Απριλίου 2014 το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε το αίτημά της και επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής.

Ως εκ τούτου, το 2014 η Ελλάδα ζήτησε από το Δικαστήριο να αναιρέσει την ανωτέρω απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, προβάλλοντας ότι, λαμβανομένων υπόψη των εξαιρετικών περιστάσεων υπό τις οποίες τελούσε η ελληνική οικονομία κατά τον χρόνο λήψεως των επίμαχων μέτρων, το Γενικό Δικαστήριο ερμήνευσε και εφάρμοσε εσφαλμένα το άρθρο 107, παράγραφοι 1 και 3, στοιχείο β΄, ΣΛΕΕ. Ισχυρίστηκε ότι, στα τέλη του 2008, υπέστη σοβαρή δομική διαταραχή της οικονομίας της, η οποία διογκώθηκε κατά τη διάρκεια του 2009. Η ύπαρξη αυτής της διαταραχής πιστοποιείται από το ότι, προς αντιμετώπισή της, η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποφάσισαν να παράσχουν άμεση βοήθεια στην Ελλάδα και να της δανείσουν τα αναγκαία κεφάλαια για την αναδιάρθρωση και εξυγίανση της οικονομίας της. Λαμβανομένων υπόψη αυτών των εξαιρετικών περιστάσεων, έπρεπε να λάβει τα επίμαχα μέτρα, τα οποία δεν εντάσσονταν στο πλαίσιο της συνήθους λειτουργίας της εθνικής οικονομίας κράτους μέλους. Κατά συνέπεια, το τυχόν πλεονέκτημα που αντλούσαν οι δικαιούχοι των μέτρων δεν ήταν ικανό να νοθεύσει τον ανταγωνισμό και το ενδοκοινοτικό εμπόριο.

Με τη διάταξή του της 5ης Φεβρουαρίου 2015 το Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση αναιρέσεως της Ελλάδας η οποία πρέπει να ανακτήσει την παράνομη ενίσχυση.