Skip to main content
13 03 2017 | 14:57

Κομισιόν: Πρόταση απλοποίησης του κανονισμού για τα επιχειρησιακά προγράμματα των ομάδων παραγωγών οπωροκηπευτικών

Κομισιόν: Πρόταση απλοποίησης του κανονισμού για τα επιχειρησιακά προγράμματα των ομάδων παραγωγών οπωροκηπευτικών

Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις παραγωγών οπωροκηπευτικών θα ωφεληθούν από την απλούστευση του ρυθμιστικού πλαισίου, τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης σε περιόδους κρίσης, χάρη στους νέους κανόνες που ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ύστερα από διετή επανεξέταση που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης πρωτοβουλίας της Επιτροπής Γιούνκερ για «Βελτίωση της Νομοθεσίας», ο επικαιροποιημένος και απλουστευμένος κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός για τον κλάδο των οπωροκηπευτικών θα ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο των οργανώσεων παραγωγών, καθιστώντας τις ελκυστικότερες για τα μη μέλη, ενώ παράλληλα θα βελτιώσει τη λειτουργία του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης της αγοράς.

Ο επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, δήλωσε σήμερα: «Ο κλάδος των οπωροκηπευτικών είναι ζωτικής σημασίας για τη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέκεται πάντα στο πλάι του κλάδου αυτού. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να ανταμείβονται για τις προσπάθειές τους τα εκατομμύρια των αγροτών που παράγουν μερικά από τα καλύτερα οπωροκηπευτικά προϊόντα στον κόσμο, αλλά και οι καταναλωτές να εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση στα προϊόντα αυτά.»

Κάθε χρόνο παράγονται στην ΕΕ οπωροκηπευτικά αξίας 47 δισ. ευρώ από 3,4 εκατ. εκμεταλλεύσεις, περίπου το ένα τέταρτο όλων των εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, υπάρχουν περίπου 1.500 οργανώσεις παραγωγών που καλύπτουν το 50% της παραγωγής οπωροκηπευτικών στην ΕΕ.

Εκτός από τις άμεσες ενισχύσεις και τη συγχρηματοδότηση από την ΕΕ σχεδίων αγροτικής ανάπτυξης, οι καλλιεργητές οπωροκηπευτικών της ΕΕ έχουν ωφεληθεί από έκτακτα μέτρα στήριξης, συνολικής αξίας 430 εκατ. ευρώ, μετά το εμπάργκο που επέβαλε τον Αύγουστο του 2014 η Ρωσία στις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής από την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει επίσης επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 700 εκατ. ευρώ ετησίως σε οργανώσεις παραγωγών.

Εκτός από αυτές τις συνεχιζόμενες ενισχύσεις αγοράς, οι νέοι κανόνες:

  • θα αυξήσουν τη στήριξη στον κλάδο των οπωροκηπευτικών για αποσύρσεις από την αγορά – όταν δηλαδή πρέπει να αποσυρθούν προϊόντα λόγω απρόβλεπτων εξελίξεων της αγοράς. Οι τιμές απόσυρσης θα αυξηθούν από το 30% στο 40% της μέσης τιμής της αγοράς της ΕΕ κατά τα τελευταία πέντε χρόνια για τις δωρεάν διανομές (τις λεγόμενες «φιλανθρωπικές» αποσύρσεις) και από το 20% στο 30% για τις αποσύρσεις που προορίζονται για άλλους σκοπούς (π.χ. λιπασματοποίηση, ζωοτροφές, απόσταξη κ.λπ.).
  • θα καταστήσουν ελκυστικότερες τις οργανώσεις παραγωγών οπωροκηπευτικών για τους παραγωγούς που επί του παρόντος δεν είναι μέλη, αποσαφηνίζοντας τις δράσεις των οργανώσεων παραγωγών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ (π.χ. επενδύσεις στην τεχνολογία ή τη βελτίωση της ποιότητας) και καθορίζοντας στο 25% το ανώτατο ποσοστό παραγωγής που μπορεί να διατίθεται στην αγορά εκτός οργανώσεων. Παρόλο που τα μέλη ενθαρρύνονται να παραδίδουν όλη την παραγωγή τους σε οργάνωση παραγωγών για να τη διαθέτει στην αγορά για λογαριασμό τους, πολλοί συνηθίζουν να πωλούν τα προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές. Η ενθάρρυνση μιας τέτοιας βραχείας αλυσίδας παραγωγής αποτελεί βασική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, καθώς στον ισχύοντα κανονισμό καθορίζεται μόνον ένα ελάχιστο όριο και κάθε κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να θέτει το δικό του ανώτατο όριο, οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν μια πιο συνεπή προσέγγιση.
  • θα απλουστεύσουν και θα αποσαφηνίσουν τη νομοθεσία για τις διακρατικές οργανώσεις παραγωγών και τις ενώσεις τους. Οι οργανώσεις αυτές αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη διεθνοποίηση του τομέα, καθώς όχι μόνο βοηθούν τους αγρότες να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση στις αγορές για τα προϊόντα τους, αλλά εξασφαλίζουν επίσης ότι η προστιθέμενη αξία που επιτυγχάνεται από την αύξηση των εξαγωγών επιστρέφει στους ίδιους τους παραγωγούς. Παραδείγματος χάρη, για να απλουστευθούν και να αποσαφηνιστούν οι πληρωμές προς τις διακρατικές οργανώσεις, οι έλεγχοι και οι πληρωμές συνδέονται πλέον με το έδαφος όπου αναπτύσσει δράση η διεθνής οργάνωση.

Μετά τη σημερινή έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν πλέον στη διάθεσή τους δύο μήνες για να ψηφίσουν τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό προκειμένου αυτός να τεθεί σε ισχύ.

Ιστορικό

Η ΕΕ στηρίζει ενεργά τον κλάδο των οπωροκηπευτικών μέσω του συστήματος διαχείρισης των αγορών (στο πλαίσιο της «κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών»), το οποίο έχει τέσσερις γενικούς στόχους: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου με μεγαλύτερο προσανατολισμό στην αγορά, λιγότερες διακυμάνσεις στο εισόδημα των παραγωγών λόγω κρίσεων, αύξηση της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στην ΕΕ, αύξηση της χρήσης φιλοπεριβαλλοντικών καλλιεργειών και τεχνικών παραγωγής.

Η ανάπτυξη ισχυρών οργανώσεων παραγωγών παίζει καθοριστικό ρόλο για την από κοινού αντιμετώπιση απροσδόκητων και αντίξοων καταστάσεων. Στο πλαίσιο των κανονισμών περί οργάνωσης της κοινής αγοράς, η ΕΕ ενθαρρύνει τους αγρότες να συγκροτούν οργανώσεις παραγωγών για να ενισχύουν τη θέση τους στην αγορά μέσω της ισχυρότερης διαπραγματευτικής ικανότητας με τον κλάδο λιανικής, καθώς και μέσω του προγραμματισμού της παραγωγής, της καινοτομίας, της πρόληψης και της διαχείρισης κρίσεων. Η ΕΕ στηρίζει τους παραγωγούς στις προσπάθειες αυτές, παρέχοντας χρηματοδότηση που τους βοηθά να προγραμματίζουν την παραγωγή τους, να καινοτομούν και να καλλιεργούν τα προϊόντα τους εφαρμόζοντας φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές.