Skip to main content
20 10 2014 | 09:54

Ίδρυση ομάδας παραγωγών αμπελοοινικού τομέα τουλάχιστον με 10 μέλη

Τον ελάχιστο αριθμό μελών για την ίδρυση ομάδας παραγωγών κρασοστάφυλων με σκοπό τη μεταποίησή τους για κρασί ή άλλο παρόμοιο προϊόν (π.χ. ξύδι), καθώς και άλλες επιμέρους λεπτομέρειες, ορίζει νέα απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Πάρι Κουκουλόπουλου. Σύμφωνα με την απόφαση οι νεοσύστατες ομάδες παραγωγών αμπελοοινικών προϊόντων θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 10 μέλη όταν βρίσκονται σε νησιωτική, ορεινή και μειονεκτική περιοχή ή τουλάχιστον 20 μέλη στις υπόλοιπες περιοχές.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για την με αριθμό 4460/128277 απόφαση κ. Κουκουλόπουλου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2788/Β/17.10.2014 και συμπληρώνει τον κοινοτικό κανονισμό(ΕΕ) 1308/2013. Τα πιο σημαντικά άρθρα είναι τα εξής:

Άρθρο 2

  • Αρμόδιες αρχές

1. Ως αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας ορίζονται οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

2. Ως αρμόδια αρχή για τον συντονισμό των διαδικασιών αναγνώρισης των Ο.Π. του αμπελοοινικού τομέα που προβλέπονται στην παρούσα, καθώς και για τη συγκέντρωση των σχετικών με τις Ο.Π. στοιχείων, από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, ορίζεται το τμήμα Αμπέλου και Ξηρών Καρπών της Διεύθυνσης Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Δενδροκηπευτικής (Δ/νση ΠΑΠ Δενδρ/κής) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 3

  • Δικαιούχοι Αναγνώρισης

1. Δικαίωμα αναγνώρισης ως Ο.Π. του αμπελοοινικού τομέα, έχουν:

α) Τα νομικά πρόσωπα ή τα σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών, τα οποία έχουν νόμιμα συσταθεί με πρωτοβουλία των παραγωγών προϊόντων του οίνου, όπως αυτά αναφέρονται στο μέρος XII του παραρτήματος Ι του Καν. (ΕE) 1308/2013, και πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 4 της παρούσας.

Ως τέτοια νοούνται οι Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις που περιγράφονται στο νόμο αριθμ. 4015/2011.

β) Οι εταιρείες του Εμπορικού Νόμου (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.), που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 4 της παρούσας.

2. Έδρα της Ο.Π., είναι η περιφέρεια που ορίζεται ως καταστατική έδρα του νομικού προσώπου ή της εταιρείας του Εμπορικού Νόμου της προηγούμενης παραγράφου της παρούσας. Πραγματική έδρα της Ο.Π. είναι η περιφέρεια στην οποία η Ο.Π. χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα και διαμένει μόνιμα ο μεγαλύτερος αριθμός των μελών της.

Άρθρο 4

  • Απαιτήσεις αναγνώρισης Ο.Π.

Για να αναγνωριστεί μια Ο.Π. του αμπελοοινικού τομέα πρέπει να πληροί τα εξής:

α) Να συγκροτείται με πρωτοβουλία των παραγωγών οι οποίοι εξασφαλίζουν κανόνες δημοκρατικού ελέγχου της οργάνωσής της και των αποφάσεών της.

β) Να επιδιώκει την καθετοποίηση και τον εξορθολογισμό της παραγωγής με την ύπαρξη είτε με την ίδρυση εντός διαστήματος πέντε ετών από την αναγνώρισή της οινοποιείου, το οποίο θα αποτελεί ιδιοκτησία του νομικού προσώπου της ή μελών της, είτε μεταποιώντας το σύνολο της παραγωγής των μελών της σε εγκαταστάσεις τρίτων.

γ) Να επιτυγχάνει τεκμηριωμένα τρεις τουλάχιστον από τους στόχους που περιγράφονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) του άρθρου 152 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013

δ) Να διαθέτει καταστατικό το οποίο να επιβάλει στους παραγωγούς που είναι μέλη της τις ακόλουθες, κυρίως, υποχρεώσεις:

i) να εφαρμόζουν τους κανόνες που θεσπίζει η Ο.Π. για την παροχή πληροφοριών σχετικών με την παραγωγή, την εμπορία και την προστασία του περιβάλλοντος και να έχουν θεσπίσει διαδικασίες για τον καθορισμό, την έγκριση και την τροποποίηση των κανόνων αυτών στο πλαίσιο του δημοκρατικού ελέγχου της οργάνωσής τους,

ii) να παρέχουν τις πληροφορίες που ζητούνται από την Ο.Π. για στατιστικούς λόγους, ιδίως όσον αφορά τις καλλιεργούμενες εκτάσεις και τις εξελίξεις της αγοράς,

iii) να καταβάλλουν χρηματικές ποινές για την παραβίαση των υποχρεώσεών τους που προβλέπονται από το καταστατικό, ιδίως σε περίπτωση μη καταβολής χρηματικών εισφορών,

iv) να διαθέτουν το σύνολο της παραγωγής τους μέσω της Ο.Π. με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 5 του υπ’ αριθμ. 4015/2011.

v) να ανήκουν σε μια και μόνο Ο.Π. του αμπελοοινικού τομέα,

vi) να καταβάλουν τις χρηματικές εισφορές που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της Ο.Π.,

vii) να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με την αποδοχή νέων μελών κυρίως όσον αφορά την ελάχιστη διάρκεια της συμμετοχής στην Ο.Π. η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους,

viii) να θεσπίσουν λογιστικούς και οικονομικούς κανόνες που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία της Ο.Π. επίσης η Ο.Π. βάσει καταστατικού θα πρέπει:

1) να έχει ελάχιστο αριθμό 10 μελών στις ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές και 20 στις λοιπές περιοχές,

2) η ελάχιστη ποσότητα παραγωγής που μπορεί να διαθέσει στο εμπόριο, ανάλογα με την περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται, να είναι τουλάχιστον 200 τόνοι νωπού προϊόντος στις ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές και 400 τόνοι στις λοιπές,

3) να είναι σε θέση να εκτελέσει ορθά τις δραστηριότητές της, τόσο όσον αφορά τη διάρκεια, όσο και την αποτελεσματικότητα στη συγκέντρωση τoυ παραγόμενου προϊόντος, παρέχοντας γι’ αυτό το σκοπό στα μέλη της τους αναγκαίους ανθρώπινους, υλικούς και τεχνικούς πόρους.

ε) Οι παραγωγοί μέλη της να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία του αμπελοοινικού τομέα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις δηλώσεις συγκομιδής, τις δηλώσεις παραγωγής, το αμπελουργικό μητρώο και την απαγόρευση φυτεύσεων.

Άρθρο 5

  • Διαδικασία αναγνώρισης Ο.Π.

1. Τα νομικά πρόσωπα και οι εταιρείες του άρθρου 3 της παρούσας, προκειμένου να αναγνωριστούν ως Ο.Π. του αμπελοοινικού τομέα, υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας της πραγματικής έδρας τους η οποία απευθύνεται στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης και συνοδεύεται από τα κατωτέρω:

α) Αντίγραφο της συστατικής πράξης της Ο.Π., ανάλογα με τη νομική μορφή αυτής,

β) Αποδεικτικά έγγραφα ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες διατυπώσεις για την απόκτηση της νομικής της προσωπικότητας που προβλέπεται από τη νομοθεσία για κάθε νομική μορφή Ο.Π.,

γ) Πιστοποιητικό ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, εφόσον αυτή έχει συσταθεί ένα (1) τουλάχιστον χρόνο πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης,

δ) Αποδεικτικά στοιχεία ότι πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 4 της παρούσας.

2. Για την αναγνώριση, την απόρριψη της αίτησης αναγνώρισης και την άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης απόρριψης της αίτησης αναγνώρισης των Ο.Π. του άρθρου 3, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α΄ 200), καθώς και του άρθρου 4 του π.δ. 36/1986 (ΦΕΚ Α΄ 12), όπως αυτά κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 6

  • Ο.Π. αναγνωρισμένες σύμφωνα με τον Καν.(ΕΚ) 1234/2007

Οι Ο.Π. που έχουν αναγνωριστεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2014 σύμφωνα με τον Καν.(ΕΚ) 1234/2007 και πληρούν τους όρους της υπ’ αριθμ. 177349/03−10−11 ΚΥΑ και της παρούσας, θεωρούνται ως αναγνωρισμένες, δυνάμει του άρθρου 152 του Καν (ΕΕ) 1308/2013.

Άρθρο 7

  • Έλεγχοι

1. Με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη της οικείας Περιφερειακής Ενότητας συγκροτείται και λειτουργεί τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από έναν Π.Ε. Γεωπόνο ή Τεχνολόγο Γεωπονίας, υπαλλήλους της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας, ως Πρόεδρο, και από δύο υπαλλήλους οι οποίοι διαθέτουν γνώση και εμπειρία στη διενέργεια ελέγχων.

2. Έργο της Επιτροπής Ελέγχου είναι η σε τακτά χρονικά διαστήματα, διενέργεια ελέγχων επαλήθευσης της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων αναγνώρισης αλλά και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την αναγνώριση μιας Ο.Π. των άρθρων 3, 4 και 5 της παρούσας.

3. Η Επιτροπή Ελέγχου μετά τη διενέργεια κάθε ελέγχου, συντάσσει Έκθεση Ελέγχου για κάθε Ο.Π., σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι της παρούσας, την οποία υποβάλλει στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης του άρθρου 60 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α΄ 200), όπως κάθε φορά ισχύει, η οποία και αποφαίνεται σχετικά.

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης αποφασίζει σχετικά με τη χορήγηση αναγνώρισης σε Ο.Π., εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή της αίτησης συνοδευόμενης από όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία

4. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα και δεν συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στα νομικά πρόσωπα και τις εταιρείες του άρθρου 3 της παρούσας.

5. Οι Ο.Π. δέχονται τις Επιτροπές Ελέγχου καθώς και τα αρμόδια Κοινοτικά Όργανα και θέτουν στη διάθεσή τους κάθε στοιχείο που τους ζητείται για τη διευκόλυνση των ελέγχων.

Άρθρο 8

  • Κυρώσεις

Εάν από τους διενεργούμενους, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, ελέγχους στις αναγνωρισμένες Ο.Π. του αμπελοοινικού τομέα, διαπιστωθεί ότι:

α) δεν πληρούνται πλέον οι όροι και οι προϋποθέσεις της αναγνώρισής τους αλλά και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την αναγνώρισή τους, ή

β) οι παρατυπίες που διαπιστώθηκαν δεν έχουν επιλυθεί εντός του χρονικού διαστήματος που έχει ορίσει η Επιτροπή Ελέγχου και το οποίο πάντως δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 3 μήνες από την ημερομηνία ελέγχου, η αναγνώρισή τους ανακαλείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του π.δ. 36/1986 (ΦΕΚ Α΄ 12) και στο άρθρο 60 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α΄ 200), όπως αυτά κάθε φορά ισχύουν.

Στην περίπτωση αυτή τη θέση της αιτιολογημένης πρότασης της παρ. 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 36/1986 υπέχει η έκθεση ελέγχου της παρ. 3 του άρθρου 7 της παρούσας.

Άρθρο 10

  • Συμβουλευτικός ρόλος των Οργανώσεων Παραγωγών

Σε εφαρμογή του άρθρου 65 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013, αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών του αμπελοοινικού τομέα που αναφέρονται στα άρθρα 152 και 156 του ιδίου Κανονισμού, μπορούν να υποβάλουν προτάσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.Α.Α.&Τ. για θέματα του αμπελοοινικού τομέα όπως οι άδειες φύτευσης, οι προδιαγραφές των οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ, ο εντοπισμός παράνομων φυτεύσεων κ.λπ.

Οι προτάσεις αυτές εξετάζονται και μπορούν να γίνουν αποδεκτές εφόσον των εν λόγω προτάσεων προηγείται συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων αντιπροσώπευσης της σχετικής γεωγραφικής περιοχής.

Οι συστάσεις αφορούν το πολύ τρία έτη.