Skip to main content
09 01 2015 | 11:43

Διαμαρτυρία της ΕΑΣ Καβάλας για το ξένο καράβι που επιδοτήθηκε από το πρόγραμμα των νησιών Αιγαίου

Διαμαρτυρία της ΕΑΣ Καβάλας για το ξένο καράβι που επιδοτήθηκε από το πρόγραμμα των νησιών Αιγαίου

Συνέχεια στο θέμα του καραβιού ξένης σημαίας που μετέφερε καλαμπόκι για ζωοτροφή από λιμάνι της Ρουμανίας σε ελληνικό λιμάνι και επιδοτήθηκε από το πρόγραμμα ανεφοδιασμού των νησιών του Αιγαίου δίνει με επιστολή της προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ η ΕΑΣ Καβάλας, μέσω του γενικού διευθυντή της, Κλέαρχου Σαραντίδη, μιλώντας "για παραβίαση Κανονισμών της Ε.Ε.".

Η επιστολή Σαραντίδη

Σε απάντηση εγγράφου σας με αρ. πρωτ. 156079/12-12-2014 σας αναφέρουμε τα παρακάτω:

Κατ’ αρχάς το υπ’ αριθμ. 388/11-11-2014 έγγραφό μας είναι επιστολή διαμαρτυρίας για παράβαση των Κανονισμών της Ε.Ε., και όχι σημείωμα παραπόνων όπως αναφέρετε.

Ο Κανονισμός 229/2013 εκδόθηκε εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Α) (παρ.6)…. Συνεπώς για να εξασφαλισθεί ο εφοδιασμός των μικρών νησιών του Αιγαίου και να αντισταθμισθούν οι επιπλέον δαπάνες που προκύπτουν λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα, της μικρής έκτασης των εν λόγω νησιών και της απόστασής τους από τις αγορές, απαιτείται η θέσπιση ειδικού καθεστώτος ανεφοδιασμού.

Β) (παρ. 10) Δεδομένου ότι οι ποσότητες που αποτελούν το αντικείμενο του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού περιορίζονται στις ανάγκες εφοδιασμού των μικρών νησιών του Αιγαίου, το καθεστώς αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίζει της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Εξάλλου, τα οικονομικά πλεονεκτήματα του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού δεν θα πρέπει να οδηγηθούν σε εκτροπές του εμπορίου όσον αφορά τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Γ) (παρ. 13) Η πολιτική της Ένωσης για την τοπική παραγωγή στα μικρά νησιά του αιγαίου, όπως ορίσθηκε στον Κανονισμό ΕΚ 1405/2006 αφορούσε πολυάριθμα προϊόντα και μέτρα που ευνοούσαν την παραγωγή, την εμπορία ή τη μεταποίηση των υπόψη προϊόντων. Τα μέτρα αυτά απέδειξαν την αποτελεσματικότητά τους και εξασφάλισαν τη συνέχιση για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων. Η Ένωση θα πρέπει να εξακολουθήσει να στηρίζει αυτές τις εργασίες παραγωγής, που αποτελούν θεμελιώδη παράγοντα της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής ισορροπίας των μικρών νησιών.

Στο άρθρο 2 του Κανονισμού 229/2013, για την λειτουργία του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού, ορίζεται ότι «Το ποσό της ενίσχυσης για κάθε προϊόν καθορίζεται λαμβανομένου υπόψη του πρόσθετου κόστους εμπορίας στα μικρά νησιά, το οποίο υπολογίζεται από τους λιμένες της ηπειρωτικής Ελλάδας, από τους οποίους πραγματοποιείται ο συνήθης εφοδιασμός», περαιτέρω στο άρθρο 2 παρ. 1 του Κανονισμού 181/2014 εξηγείται ότι συνήθεις σημαίνει «β) τις παραδοσιακές εμπορικές ροές με τους λιμένες της ηπειρωτικής Ελλάδας και μεταξύ των νησιών στο Αιγαίο Πέλαγος».

Το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού εφαρμόζεται έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη ιδίως: α) οι ειδικές ανάγκες των μικρών νησιών και οι συγκεκριμένες απαιτήσεις ως προς την ποιότητα, β) οι παραδοσιακές εμπορικές ροές με τους λιμένες της ηπειρωτικής Ελλάδας και μεταξύ των νησιών στο Αιγαίο Πέλαγος, γ) η οικονομική πλευρά των προτεινόμενων ενισχύσεων, δ) κατά περίπτωση, η ανάγκη να μην παρεμποδίζεται η ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής.

Επειδή ήδη ετοιμάζονται και νέες φορτώσεις καλαμποκιού, παραβιάζονται οι Κανονισμοί της Ε.Ε. με την λανθασμένη άδικη και εθνικά επιζήμια εξήγηση που κάνετε με την ερμηνεία της πρόσθετης λέξης «συνήθης» και διαταράσσεται η ισορροπία εφοδιασμού των μικρών νησιών, ζητούμε όπως άμεσα μεριμνήσετε και λάβετε τα ανάλογα μέτρα για την πλήρη εφαρμογή του και την ανάκληση της επιδότησης που μέχρι τώρα εγκρίνατε. Διαφορετικά είμαστε υποχρεωμένοι να προσφύγουμε στα αρμόδια Κοινοτικά Όργανα.

Υ.Γ. Προμήθειες μεγάλων πλοίων από τα μικρά επιδοτούμενα νησιά, μπορεί να προμηθευτεί μόνο η Λέσβος λόγω όγκου της που είναι στα όρια πληθυσμιακού κριτηρίου για επιδότηση και κανένα άλλο νησί. Είναι και αυτό ένα στοιχείο που αποδεικνύει ότι η κεντρική έννοια της επιδότησης για μεταφορά αφορά μόνο φόρτωση από την Ηπειρωτική Ελλάδα και άλλα νησιά.

Μετά τιμήςΟ Γενικός Διευθυντής της ΕΑΣ ΚαβάλαςΣαραντίδης Κλέαρχος"