Skip to main content
04 12 2017 | 11:46

Πρώτα ελέγχονται από το υπουργείο και μετά αναρτώνται οι δασικοί χάρτες - η περίπτωση της Ζακύνθου

Πρώτα ελέγχονται από το υπουργείο και μετά αναρτώνται οι δασικοί χάρτες - η περίπτωση της Ζακύνθου

Με μεγάλη προσοχή θα πρέπει να εξετάσουν οι κάτοικοι των περιοχών που θα γίνει ανάρτηση δασικών χαρτών τις εκτάσεις που είναι ιδιοκτησία τους και αυτό γιατί μπορεί περιοχές που δεν φαίνονται ως δασικές να έχουν λάβει άλλο χαρακτηρισμό.

Καθώς η διαδικασία εδράζεται πάνω στο Κτηματολόγιο και με δεδομένο ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει βάση ασφαλών δεδομένων, οι ιδιοκτήτες γης στα τέσσερα χωριά θα πρέπει σε συνεργασία με το μηχανικό τους να εξετάσουν όλα τα στοιχεία.

Η ανάρτηση δασικών χαρτών στο νομό Ζακύνθου θα γίνει στις 15 Δεκεμβρίου, δηλαδή σε δύο εβδομάδες και θα αφορά τις κοινότητες Καλαμακίου, Παντοκράτορα, Αργασίου και Βασιλικού, οι οποίες υπενθυμίζουμε πως λόγω και του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου έχουν κτηματογραφηθεί..

Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Δασαρχείου Δ. Σκαλτσογιάννη, η Δασική Υπηρεσία Ζακύνθου έχει στείλει στο αρμόδιο Υπουργείο το φάκελο με τα στοιχεία των τεσσάρων κοινοτήτων για να γίνει έλεγχος και ακολούθως το Υπουργείο θα τα αποστείλει για την ανάρτηση. Ο φάκελος περιλαμβάνει χαρακτηρισμούς πράξεων, αναδασώσεις κλπ.

Στην παρούσα φάση με την ανάρτηση δασικών χαρτών θα γίνει έλεγχος μόνο για το χαρακτηρισμό κάθε περιοχής (δασικό ή μη) και όχι για το ιδιοκτησιακό.

Μία ακόμα πολύ χρήσιμη πληροφορία που την έχει εξετάσει και ο Σύλλογος των μηχανικών είναι αυτή που αφορά εκτάσεις που τώρα είναι καλλιεργήσιμες και στο παρελθόν μπορεί να ήταν δασικές. Επειδή υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να εξεταστούν κάθε μία ξεχωριστά από τον ιδιοκτήτη της.

Κατά του περιεχομένου τού δασικού χάρτη που αναρτήθηκε επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόκληση υποβολής αντιρρήσεων. Η προθεσμία αυτή παρεκτείνεται για είκοσι ημέρες για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή. Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου των αντιρρήσεων ειδικό τέλος.

Ο κάτοικος του οποίου η έκταση αναφέρεται στο δασικό χάρτη ως δασική, πριν από την άσκηση αντιρρήσεων, θα πρέπει να γνωρίζει έγκυρα από το μηχανικό του την πραγματική κατάσταση της έκτασής του, εκτιμώντας αναλόγως και τις πιθανότητες έκβασης τη υπόθεσης.

Το Υπουργείο Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δημιουργείται και τηρείται στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. ειδικός δικτυακός τόπος ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων για την εφαρμογή των όσων ορίζονται στα άρθρα

  • Ο δασικός χάρτης που έχει θεωρηθεί αναρτάται με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από θεώρησή του στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων.
  • Στον ειδικό διαδικτυακό τόπο δημοσιεύεται ανακοίνωση της οικείας Διεύθυνσης Δασών για την ανάρτηση του δασικού χάρτη, με αναφορά στον τόπο και το χρόνο της ανάρτησης και πρόσκληση των ενδιαφερομένων για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη με αναφορά στο χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο υποβολής αυτών. Από την ημερομηνία της κατά τα ανωτέρω δημοσιοποίησης τεκμαίρεται η πλήρης γνώση κάθε ενδιαφερόμενου τρίτου προκειμένου να ασκήσει τις προβλεπόμενες αντιρρήσεις.
  • Η ανάρτηση μπορεί να αφορά σε περισσότερες της μίας τοπικές ή δημοτικές κοινότητες του ιδίου ή διαφορετικών Δήμων του ιδίου Νομού. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να εκδίδεται μία ανακοίνωση ανάρτησης και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων, με αναφορά στο σύνολο της έκτασης και στις επιμέρους τοπικές ή δημοτικές κοινότητες ή δήμους ή σε επίπεδο νομού.
  • Η ανακοίνωση και πρόσκληση μπορεί να αναρτάται επίσης σε εμφανή θέση στη Διεύθυνση Δασών και στα δημοτικά ή τοπικά καταστήματα των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α., με μέριμνα των υπηρεσιών και να δημοσιεύεται με μέριμνα και δαπάνες της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών σε δύο εφημερίδες του νομού ή της Περιφέρειας.

Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης συγκροτείται προσωρινό Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη, στο οποίο μπορούν να υπαχθούν περισσότερες της μίας τοπικές ή δημοτικές κοινότητες του ιδίου ή διαφορετικών Δήμων του ιδίου Νομού, ορίζεται η έδρα του και ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με το αναγκαίο κατά περίπτωση προσωπικό του, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με τη λειτουργία του.

Πηγή: Αγγελική Ξενοφού, ermisnews.gr