Skip to main content
30 01 2017 | 14:19

Πόσο κοστίζουν και τι πρέπει να γνωρίζετε για τις ενστάσεις επί των δασικών χαρτών

Πόσο κοστίζουν και τι πρέπει να γνωρίζετε για τις ενστάσεις επί των δασικών χαρτών

Αναρτώνται ανά περιοχή αυτή την περίοδο οι δασικοί χάρτες, με πολλάπροβλήματα και αντιδράσεις, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, καθώς πολλοί από τους χάρτες είναι αεροφωτογραφίες που διαθέτουν τα δασαρχεία ακόμα και από το 1945. Επίσης, καμία βάση δεδομένων δασαρχείων δεν έχει επικαιροποιηθεί με τους χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ, οπότε υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα χαρακτηρισμού των βοσκότοπων.

Βεβαίως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η κατάρτιση των δασικών χαρτών να ματαιωθεί, αλλά θα πρέπει να βελτιωθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα η διαδικασία, καθώς είναι πολύ σημαντική και η αλήθεια είναι πως στη χώρα μας καθυστερήσαμε πολύ. Έπρεπε εδώ και πολλές δεκαετίες να έχουμε στα χέρια μας τους δασικούς χάρτες.

Πρόκειται για πολύ σημαντικό εργαλείο με πολλά οφέλη για το περιβάλλον, για τους πολίτες, για την περιοχή και τη χώρα γενικότερα. Αφορά θέματα χωροταξίας, χρήσεως γης, ιδιοκτησιακού καθεστώτος εκτάσεων, προστασίας περιβάλλοντος, δάσους και δασικών εκτάσεων. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που είναι καλό να το έχει στα χέρια του όποιος ασχολείται με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής και της χώρας.

Η κατάρτιση είναι πολύχρονη διαδικασία, απαιτεί αρκετούς πόρους και ανθρώπινη προσπάθεια. Όπως λένε ειδικοί γεωτεχνικοί επί του θέματος, είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα και θίγει καταστάσεις που έχουν παγωθεί.

Οι πολίτες που θα έχουν αντιρρήσεις για τα αποτελέσματα, μπορούν να τις καταθέσουν, εντός προθεσμίας που ισχύει ανά δήμο ή ευρύτερη περιοχή. Κι από ό,τι φαίνεται αυτοί θα είναι πολλοί.

Το πιο σημαντικό πρόβλημα, είναι το μεγάλο οικονομικό βάρος που θα πρέπει να επωμιστούν οι πολίτες που προσφεύγουν σε ένσταση/αντίρρηση, το οποίο ξεκινάει από τα 35 ευρώ και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 3.600 ευρώ για μια έκταση που ξεπερνάει τα 300 στρέμματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο κόσμος να πιστεύει ότι η ανάρτηση δασικών χαρτών είναι εισπρακτικού χαρακτήρα μέτρο.

Χρήσιμες πληροφορίες για τους πολίτες

I. Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων (φυτοκάλυψη κάθε περιοχής).

II. Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

III. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες.

IV. Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μονό ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Μετά την καταβολή του ειδικού τέλους από τον ενδιαφερόμενο και τον εντοπισμό της έκτασης με τη χρήση γεωγραφικών συντεταγμένων, ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική υποβολή και κάθε αντίρρηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Η μη καταβολή του ειδικού τέλους καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη.

V. Η επεξήγηση των συμβόλων του Δασικού χάρτη δίνεται εδώ

VI. Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, στα οποία περιλαμβάνονται αυτά που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους, καθώς και τη θεμελίωση του έννοµου συμφέροντος επί της έκτασης που αφορά η αντίρρηση, υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά εντός της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής της σε έντυπη μορφή, στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης των ∆ασικών Χαρτών της κάθε περιοχής. Στο φάκελο αποστολής αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνοµα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αντίρρησης.

VII. Υποστήριξη Τεχνικού Σύμβουλου. Σε περίπτωση υποβολής αντιρρήσεων και εφόσον ο πολίτης επιλέξει την υποστήριξη Τεχνικού Συμβούλου, για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συνεργαστεί με Δασολόγο ο οποίος είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τη σύνταξη των δασικών χαρτών, τη σύνταξη μελετών φωτοερμηνείας και τηλεπισκόπησης, καθώς και στη χρησιμοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.) για το χαρακτηρισμό, διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος για επιστημονικούς, διοικητικούς, δικαστικούς, κτηματολογικούς ή άλλους σκοπούς (Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 Α’ 29-12-2000).

VIII. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δια των κατά τόπους Διευθύνσεων Δασών αναρτούν ηλεκτρονικά τους δασικούς χάρτες εδώ

IX. Το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη, για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας με αυτή, καθορίζεται ως εξής:

1) έως 1.000 τ.μ. 45 Ευρώ,

2) από 1.000 τ.μ. – 5.000 τ.μ 135 Ευρώ,

3) από 5.000 τ.μ. – 20.000 τ.μ 450 Ευρώ,

4) από 20.000 τ.μ. – 100.000 τ.μ 900 Ευρώ

5) από 100.000 τ.μ. – 300.000 τ.μ 1.800 Ευρώ και

6) από 300.000 τ.μ. και άνω 3.600 Ευρώ.