Skip to main content
25 11 2014 | 16:23

Έντεκα ερωτήσεις και απαντήσεις για τη νέα ΚΑΠ

Χρήσιμες και άκρως ενδιαφέρουσες απαντήσεις έδωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής & Τεκμηρίωσης του ΥΠΑΑΤ σε ερωτήματα που κατέθεσε η Ομάδα Εργασίας για τη νέα ΚΑΠ του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας, σχετικά με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, που ενδιαφέρουν πάρα πολλούς αγρότες ανά την επικράτεια.

Ας τις δούμε λοιπόν αναλυτικά:

1. Αν ένας παραγωγός με εκμετάλλευση μεγαλύτερη των 300 στρ. καλλιεργήσει 25% της έκτασης με ψυχανθή, χρειάζεται να έχει τρεις διαφορετικές καλλιέργειες;

ΝΑΙ

2. Για τις εκμεταλλεύσεις πάνω από 300 στρ. απαιτούνται να υπάρχουν 3 διαφορετικές καλλιέργειες και 5% της έκτασης περιοχή οικολογικής εστίασης. Αν η οικολογική εστίαση καλύπτεται από 5% ψυχανθές, αυτή η έκταση μπορεί να καλύπτει και την τρίτη καλλιέργεια;

ΝΑΙ

3. Παραγωγός έχει εκμετάλλευση 400 στρ. από τα οποία τα 200 στρ. καλλιεργούνται με βιολογικό τρόπο και τα 200 στρ. συμβατικά. Χρειάζεται να κάνει πρασίνισμα ή όχι; Και αν ναι, σε πόσα στρέμματα; (Αν και έχει δοθεί απάντηση στον Αλμυρό και υπάρχει διατύπωση στον κανονισμό, επανήλθαμε στην ερώτηση, γιατί δημιουργήθηκε μια ασάφεια)

Στα 200 στρέμματα

4. Παραγωγός φύτεψε δένδρα και τα δήλωσε για πρώτη φορά στο ΟΣΔΕ 2014 σε τεμάχια, που είχε δικαιώματα και μέχρι το 2013 τα καλλιεργούσε με αροτραίες καλλιέργειες. Για τις εκτάσεις αυτές το 2015 θα του δοθούν δικαιώματα δενδρωδών καλλιεργειών;

Όχι γιατί η κατηγοριοποίηση των αγροτεμαχίων(αροτραία-βοσκότοποι-δενδρώνες) θα γίνει με βάση στοιχεία ΟΣΔΕ πριν το 2014.

5. Αν κάποιος παραγωγός έχει μεικτή εκμετάλλευση με δέντρα και αροτραίες καλλιέργειες - αγροδασικά συστήματα, πώς θα υπολογιστούν τα δικαιώματα του;

Αν τα δέντρα είναι παραγωγικά θα πάρει από δύο περιφέρειες δικαιώματα.

Αν τα δέντρα είναι στα πλαίσια τον προγράμματος δάσωσης (που πριν οι εκτάσεις ήταν αροτραίες) θα πάρει από μια Περιφέρεια (αροτραία).

6. Κάποιος, ο οποίος βρίσκεται στο πρόγραμμα «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» και έχει 300 στρέμματα και αφήνει αγρανάπαυση, λόγω απαιτήσεων του προγράμματος, είναι υποχρεωμένος να αφήσει επιπλέον 5% για οικολογική εστίαση ή όχι;

Δεν είναι υποχρεωμένος να αφήσει επιπλέον 5% έκταση σε αγρανάπαυση αλλά θα υποστεί μείωση της ενίσχυσης τον αγροπεριβαλλοντικών, το ύψους της οποίας θα καθοριστεί μετά την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης από την Ε.Ε.

7. Εκτάσεις, που αναδασώθηκαν με τους Καν. 1257/99 και 1698/05 με ακακίες ή καρυδιές, θα είναι επιλέξιμες στα πλαίσια εφαρμογής της βασικής ενίσχυσης της νέας ΚΑΠ; Τι Θα ισχύσει για εκτάσεις, που οι συμβατικές υποχρεώσεις με τα προγράμματα των εν λόγω κανονισμών λήγουν το 2016;

Ναι, θα είναι ως αροτραίες

8. Στη διαδικασία της σύγκλισης και προστασίας των υψηλών δικαιωμάτων υπήρξε μια διάσταση μεταξύ της παρουσίασης, που δόθηκε στον Αλμυρό και αυτής που δόθηκε στη Λάρισα, αν έγινε σωστά αντιληπτό από μας. Συγκεκριμένα στον Αλμυρό ειπώθηκε ότι η Αρχική Μοναδιαία Αξία σύγκλιση, προκύπτει από την αξία των δικαιωμάτων του 2014, αφού αυτή μειωθεί κατά 15% (Αρχική Αξία) και διαιρεθεί με όσα εκτάρια δηλωθούν το 2015, είτε είναι περισσότερα, είτε λιγότερα των ιστορικών δικαιωμάτων. Στη Λάρισα υπήρξε η θέση, ότι αν η έκταση (εκτάρια), που θα δηλωθεί το 2015 είναι μικρότερη των ιστορικών δικαιωμάτων, για να υπολογιστεί η μοναδιαία αξία (ΑΜΑΔ) θα υπάρξει πρώτα αναλογική μείωση της αρχικής αξίας κατά το ποσοστό της μείωσης των ιστορικών δικαιωμάτων. Θεωρούμε ότι χρειάζεται μια επί πλέον διευκρίνιση επ' αυτού.

Στην περίπτωση που υπάρχει μείωση της έκτασης που δηλώνεται το 2015 και η ΑΜΑΔ αυξάνεται, θα ενεργοποιείται η ρήτρα του απροσδόκητου κέρδους που σημαίνει ότι ποσοστό της αύξησης θα μεταφερθεί στο εθνικό απόθεμα.

9. 'Ένας κτηνοτρόφος έχει μικτά δικαιώματα ήτοι 0,7 εκτ. αξίας 3.500 ευρώ και ένα ειδικό αξίας 2.500 ευρώ. Εάν το 2015 δηλώσει 0,7 εκτάρια αρόσιμες καλλιέργειες, και 300 πρόβατα χωρίς βοσκότοπο, θα μπορέσει να τύχει της συνδεδεμένης ενίσχυσης των 150 ευρώ περίπου/ΜΜΖ και για πόσα πρόβατα;

Σύμφωνα με τον κανονισμό προϋπόθεση για να χορηγηθεί συνδεδεμένη σε γεωργό (που κατέχει ειδικά δικαιώματα) είναι να μη διαθέτει επιλέξιμη έκταση για ενεργοποίηση δικαιωμάτων. Άρα ή θα πρέπει να μη δηλώσει την έκταση (0,7 εκτ.) ή αν τη δηλώσει θα πρέπει να δηλώσει και βοσκότοπο. Ο συντελεστής για αιγοπρόβατα άνω του 1 έτους είναι 0,15. Άρα θα πάρει συνδεδεμένη για 45 ΜΜΖ.

10. Για τον υπολογισμό της αρχικής μοναδιαίας αξίας, στις ενισχύσεις που έλαβε ο γεωργός στα πλαίσια του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης το 2014, θα συνυπολογιστούν και αυτές, που έλαβε σαν συνδεδεμένες με βάση το άρθρο 68 του καν. 73/2009 για το ίδιο έτος;

Όχι

11. Με το νέο σύστημα φορολόγησης των γεωργών - παραγωγών, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει υποχρέωση τήρησης λογιστικών στοιχείων, αλλά και λόγω της μείωσης του φόρου επί των ενοικίων στο 10% αποτελεί κίνητρο οι κάτοχοι γης με δικαιώματα να εκμισθώσουν την γη μαζί με τα δικαιώματα την νέα καλλιεργητική περίοδο 2014-15. Εν προκειμένου οι μισθώσεις αυτές να πρέπει να καταχωρηθούν ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών μέχρι τέλους του Νοεμβρίου 2014, ενώ οι μισθωτές θέλουν να εκδώσουν τώρα, που αγοράζουν τα εφόδια, τα παραστατικά στο όνομα τους. Συνεπώς φαίνεται αναγκαίο να συναφθεί έγκαιρα και το ιδιωτικό συμφωνητικό ή άλλο έγγραφο, που θα προβλεφθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ , ώστε τα νέα δικαιώματα ενίσχυσης να χορηγηθούν στον εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) και ταυτόχρονα να εκμισθωθούν στον μισθωτή μέχρι λήξης συμφωνητικού, οπότε θα πρέπει ο ΟΠΕΚΕΠΕ να εκδώσει άμεσα τα σχετικά έγγραφα, εκτός και αν θα πρέπει να ακολουθηθεί άλλη διαδικασία που θα μας υποδείξετε. Στις περιπτώσεις αυτές θα θέλαμε να διευκρινιστεί, αν μπορεί ο ιδιοκτήτης να εκμισθώσει μέρος ή το σύνολο της γης του, καθώς επίσης και, αν ένας ιδιοκτήτης, που έχει σήμερα 150 στρέμματα αλλά μόνο 100 δικαιώματα, θα μπορέσει να μισθώσει τα 30 στρέμματα από αυτά, παραχωρώντας και το δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων, αλλά μετά την λήξη της μίσθωσης τα 30 αυτά νέα δικαιώματα να επανέλθουν στον εκμισθωτή - τα υπόλοιπα 120 στρέμματα θα τα δηλώσει βεβαίως ο ίδιος.

Αυτό το προβλέπει ο κανονισμός και ήδη υπάρχει συνεννόηση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σχετικά με τη δημιουργία αντίστοιχου εντύπου.